Obchodní podmínky

1. FAMI (dále jen prodávající) dodává šatní, školní nábytek a další vybavení škol a interiérů na základě uzavřené kupní smlouvy nebo objednávky předložené odběratelem (dále jen kupující) nebo prostřednictvím obchodního zástupce. Obvyklá dodací lhůta u uvedeného sortimentu je 4 – 6 týdnů ode dne potvrzení kupní smlouvy – objednávky, není-li oboustranně dohodnuto jinak. Prodávající je oprávněn dodat zboží i před sjednaným termínem dodání a kupující je povinen toto zboží převzít. Obdrží-li prodávající v jednom časovém období více objednávek shodného sortimentu zboží, které převyšují okamžité výrobní a dodavatelské možnosti prodávajícího, budou dodací lhůty stanoveny s přihlédnutím k datu obdržení objednávky a výrobním kapacitám, a to po oboustranné dohodě. Dojde-li k událostem, které nelze v době uzavření kupní smlouvy předvídat a které způsobí prodávajícímu překážku v plnění jeho smluvních povinností, je prodávající oprávněn s vědomím kupujícího posunout lhůtu plnění o dobu, po kterou tato překážka trvala.

2.Dodání zboží se uskutečňuje odevzdáním zboží v sídle kupujícího, nebude-li dohodnuto jinak nebo prvnímu dopravci k přepravě doujednaného místa, kam je prodávající povinen zboží dodat a to na náklady prodávajícího. U nadrozměrných zásilek, přepravovaných poštou, je účtován příplatek 90 Kč. Hodnota zakázky je dána jednotlivou objednávkou s jedním místem doručení, případně jednorázově podaných více objednávek se stejným místem doručení. Objednávky zaslané v různém časovém rozmezí nelze slučovat, není li mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto jinak. Dopravou se rozumí dovoz zboží na místo určené kupujícím a jeho složení z vozidla za první uzamykatelné dveře. Nebo zaslání zboží poštou či zásilkovou službou za cenu účtovanou dopravcem. Případná další roznáška, je-li požadována do patra musí být objednána předem a je účtována hodinovou sazbou 726 ,–-Kč včetně DPH na pracovníka. Montáž na místě bude zákazníkovi vyúčtována hodinovou sazbou 423 ,–-Kč vč. DPH, za pracovníka, provádějícího danou službu. Ceny těchto služeb jsou většinou předem odsouhlasené v nabídkovém listu.

Reklamace

Zjevné vady, způsobené např. dopravou apod. je kupující povinen reklamovat bez zbytečného odkladu poté, co byly zjištěny při prohlídce zboží provedené při jeho přejímce, nejpozději však do 2 pracovních dnů u příslušného přepravce (např. Česká pošta). Skryté vady bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční doby.

Záruka za jakost zboží

1. Prodávající poskytuje záruku za jakost veškerého zboží a jeho kompletnost, a to min. 24 měsíců, na pevnost svarů kovových konstrukcí 5 let. Záruční doba začíná běžet ode dne dodání zboží nebo služby kupujícímu. Kupující je povinen prohlédnout dodané zboží nebo služby bezodkladně po převzetí. Následné reklamace zjevných závad zboží, které bylo již užíváno, nebudou uznány. Prodávající odstraní bezodkladně na svůj náklad výrobní a materiálové vady, za které odpovídá. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nepřiměřeným zacházením, nebo byl-li výrobek užíván k jiným účelům, než k jakým je určen. Výrobky splňují požadavky na jakost školního nábytku podle ČSN-EN 1729. Veškeré použité materiály jsou ekologicky i hygienicky nezávadné a bezpečné.

Cenové a platební podmínky

Pokud nebude kupní smlouvou sjednáno jinak, rozumí se kupní cenou cena při prodeji ze závodu prodávajícího včetně DPH. Při prodlení kupujícího s platbou faktury o déle jak 60 dnů, podává prodávající bez jakýchkoliv dalších výzev žalobní návrh o zaplacení pohledávky k místně a věcně příslušnému soudu. Při odstoupení kupujícího od kupní smlouvy je oprávněn prodávající požadovat náhradu vzniklé škody, a to u typizovaného nábytku a zboží až do výše 50 % jeho prodejní ceny a u atypického nábytku nebo zboží na speciální objednávku až do výše 100 % jeho prodejní ceny.

Ostatní ujednání

Aktuální ceny sortimentu jsou součástí aktuálních a platných ceníků, nabídek a jejich příloh a doplňků. Ceny montážních prací, prováděných výrobcem, vyplývají z aktuálních platných ceníků a nabídek, které jsou součástí kupní smlouvy. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti od 1. ledna 2011 a mohou být průběžně doplňovány a aktualizovány. Aktuální znění obchodních a technických podmínek naleznete na www.satna.cz